Algemene Voorwaarden

Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen, werken, diensten en leveringen van Quality Facility Support aan de klant, behoudens wijzigingen welke partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig voor de verkopen, diensten, werken en leveringen waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere verkopen, werken, diensten en leveringen.

 

Deze algemene voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de algemene voorwaarden van de klant, die dit erkent.

 

De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de andere bepalingen.

 

Offertes

 

De offertes van Quality Facility Support zijn indicatief en slechts geldig gedurende dertig (30) dagen, behoudens indien anders vermeld. Zij binden Quality Facility Support slechts na ondertekening ervan door de bestuurder of gemachtigde vertegenwoordiger.

 

De offertes zijn slechts geldig voor de erin vermelde opdracht en omschrijving van diensten. Voor eventuele afwijkende, aanvullende of nieuwe opdrachten moet telkens een nieuwe offerte opgemaakt worden. Meerwerken worden slechts uitgevoerd (in regie) na schriftelijke bevestiging van de opdracht door de klant. Quality Facility Support is steeds gerechtigd om de diensten geheel of ten dele te laten leveren door een derde.

 

De overeenkomst met de klant komt slechts tot stand door ondertekening van een geschrift door beide partijen. Elke wijziging of aanvulling dient -om geldig te zijn- schriftelijk bevestigd te worden. Meerwerken kunnen met alle middelen van recht bewezen worden.

 

Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot werkzaamheden zoals omschreven in de offerte en/of de overeenkomst moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de offerte en/of overeenkomst. Bij ontstentenis van een dergelijk aanhangsel zal er steeds vanuit gegaan worden dat deze werken conform de mondelinge instructies van de klant zijn gebeurd.

 

De prijzen van Quality Facility Support, zoals opgegeven in de offertes, hetzij als eenheidsprijzen hetzij als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van prijzen, tarieven, officiële koersen, weddes en fiscale en sociale lasten op het ogenblik van de opstelling van de offerte. Zij worden weergegeven in euro en exclusief BTW.

 

De diensten worden gefactureerd tegen prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de offerte. Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van Quality Facility Support is ten laste van de klant. Quality Facility Support behoudt zich het recht voor haar prijzen aan te passen in geval, na sluiting van de overeenkomst, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, de prijzen van grondstoffen, energie en loonkost) verhogen, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

 

Werkroosters

 

De diensten worden geleverd op de tijdstippen van maandag tot vrijdag tussen 6u ‘smorgens en 22u ‘s avonds die onderling worden bepaald. De klant garandaart een vrije toegang tot de gebouwen en lokalen en zal zorg dragen voor een aangepaste werkomgeving (bijv. temperatuur). De klant zorgt ook voor water, elektriciteit en eventuele verwarming van de lokalen zonder kosten. Indien de gebouwen of lokalen niet vrij toegankelijk zijn, kan Quality Facility Support een voorrijvergoeding factureren, onverminderd de vergoeding van eventuele andere schade.

 

Voor zover het personeel van Quality Facility Support ziek is of vakantie heeft, streeft Quality Facility Support ernaar in hun vervanging te voorzien. Dergelijke situaties kunnen evenwel een wijziging van het werkrooster rechtvaardigen.

 

Duur en beëindiging van de overeenkomst

 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de overeenkomst afgesloten voor de duur van één jaar die ingaat op de dag dat de eerste diensten geleverd worden, hetzij de eerste dag waarop de toestellen en/of machines geplaatst worden.

 

Tenzij de overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk drie maanden voor de vervaldatum, komt telkens een nieuwe overeenkomst tot stand onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten.

 

In geval van overmacht (staking, lock out, natuurramp, epidemie, ongevallen, brand, overheidsbeslissingen…) die de uitvoering van de diensten onmogelijk maakt, wordt slechts de uitvoering van de overeenkomst geschorst zonder de overeenkomst zelf te beëindigen en dit zonder recht op schadevergoeding voor de klant of vermindering van de facturatie. In geval van schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wordt de duur van de overeenkomst verlengd met een duur die gelijk is aan de periode van schorsing. Teniet gaan van reeds geleverde diensten is niet ten laste van Quality Facility Support.

 

Controle en gezag

 

De uitvoering van de diensten wordt begeleid en gecontroleerd door de inspectiediensten van Quality Facility Support. In gebeurlijke gevallen en bij uitzondering kan de klant instructies geven aan het personeel van Quality Facility Support zonder daarbij evenwel delen van het werkgeversgezag van Quality Facility Support over te nemen. Gezag, leiding en toezicht blijven ten allen tijden bij Quality Facility Support. Enkel de klant is verantwoordelijk voor de naleving van de regels met betrekking tot welzijn en preventie op het werk.

 

Klachten over de uitvoering van de diensten moeten op straffe van verval schriftelijk geformuleerd worden binnen de 24u na ontdekking ervan.

 

 

 

 

Factuur en betaling

 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen van Quality Facility Support betaalbaar binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum. Zij zijn contant betaalbaar zonder disconto op de maatschappelijke zetel van Quality Facility Support. Een gedeeltelijke betaling impliceert een aanvaarding van de factuur.

 

De niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een verwijlinterest van 10% per jaar op het onbetaalde bedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van 40 euro per factuur, onverminderd het recht van Quality Facility Support om een hogere schade te bewijzen.

 

Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven tot schorsing op definitieve stopzetting door Quality Facility Support van nog te leveren diensten op voorwaarde dat dit schriftelijk aan de klant ter kennis werd gebracht en de klant de situatie niet heeft rechtgezet binnen acht dagen na de kennisgeving.

 

De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle facturen met zich mee, zelfs wanneer zij nog niet vervallen zijn en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

 

Aansprakelijkheid

 

Quality Facility Support is niet aansprakelijk voor of gehouden tot betaling van vergoeding voor immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperking, administratie- en personeelskosten dan wel een verhoging van algemene kosten of vorderingen van derden.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

Quality Facility Support blijft tijdens de gehele duur van de overeenkomst eigenaar van de door haar in de gebouwen en lokalen van de klant geplaatste machines, toestellen en producten. Het is de klant verboden om deze goederen te verhandelen en/of te bezwaren met persoonlijke of zakelijke zekerheidsrechten. In geval van een faillissement zal de klant de curator inlichten over het bestaan van dit eigendomsvoorbehoud en Quality Facility Support informeren omtrent de toestand van faillissement.

 

Quality Facility Support is ten allen tijde gerechtigd deze machines, toestellen en producten terug te trekken dan wel om te wisselen zonder dat de klant zich daartegen kan verzetten.

 

Niet-afwerving van personeel

 

De klant verbindt zich ertoe tijdens de duur van de overeenkomst en tot zes maanden na beëindiging ervan het personeel van Quality Facility Support dat de diensten levert noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks via derden in dienst te nemen of een arbeidsverhouding mee aan te gaan, tenzij onder toepassing van CAO32bis en/of de CAP van 12 mei 2003. Onder een arbeidsverhouding wordt alleszins, doch niet uitsluitend verstaan: via een concurrent van Quality Facility Support, via uitzendarbeid of als zelfstandige, etc.

 

Indien de klant toch een arbeidsverhouding met het personeelslid wenst aan te gaan binnen voormelde termijn, is zij een forfaitaire vergoeding aan Quality Facility Support verschuldigd gelijk aan de facturatie voor het bedoelde personeelslid van zes maanden, met een minimum van 5.000 euro per personeelslid, onverminderd het recht van Quality Facility Support om haar werkelijke schade te bewijzen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst.

 

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren bevoegd.